טפסים לבקשה להיתר

טופס לפתיחת תיק בקשה להיתר
הטמנת פסולת בניין
פינוי פסולת בניין לאתר מחזור/אתר סילוק פסולת
טופס להגשת חישובים סטטיים
נספח לטופס הגשת חישובים סטטיים
התחייבות לגדר זמנית
יפוי כוח נוטוריוני
תצהיר האחראי על ביצוע ההריסה
פרסומים לפי סעיף 149
רשימת אתרי פסולת בניין מורשים 

הטפסים המפורטים להלן הינם בנוסף לטפסים ולאישורים הנדרשים על פי חוק התכנון והבניה ותקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל 1970 ותיקוניהם.
הועדה רשאית לדרוש טפסים ותצהירים נוספים לפי העניין.