נוהל הגשת בקשה לדף מידע

לצורך טיפול בבקשה לקבל דף מידע על המבקש להמציא למשרדי הועדה המקומית:

 • מפה מצבית בקנ"מ 1:250 חתומה ע"י מודד מוסמך, שנערכה/עודכנה בחצי שנה שקדמה למועד הבקשה
   
 • על המפה לכלול את הפרטים הבאים:
  גוש וחלקה
  כתובת הנכס
  חץ הצפון
  הדרכים הגובלות במגרש 
   
 • פרטי מבקש המידע כולל כתובת למשלוח דף המידע, טלפון, פקס ודוא"ל שינתן להשיגו.
 • תשלום אגרה עפ"י חוזר מנכ"ל אשר מתעדכן מעת לעת 

את הבקשה ניתן להגיש:

 • במשרדי הועדה המקומית "מצפה אפק". 
   
 • לשלוח בדואר את הפרטים עם מפת מדידה וצ'ק לפקודת הועדה המקומית "מצפה אפק".