הנחיות כלליות להליך אישור תכנית בינוי ערים (תב"ע)

 • את התב"ע יש לערוך עפ"י נוהל מבא"ת המתפרסם באתר האינטרנט של משרד הפנים. כתובת האתר: www.moin.gov.il.
   
 • טרם הגשת התב"ע יש להחתים את יוזם התכנית , המתכנן והמועצה המקומית בתחומה מצויים המקרקעין.
   
 • את התבע יש להגיש, בשלב זה, בעותק אחד לועדה המקומית.
   
 • לאחר בדיקת התב"ע התכנית תשובץ לדיון בועדה המקומית אשר בה יוחלט האם התכנית הינה בסמכות הועדה המקומית או בסמכות הועדה המחוזית והאם להפקידה, להמליץ להפקידה או לדחותה.
   
 • תכניות בסמכות ועדה מחוזית יועברו לאחר התיקונים ועם המלצת הועדה המקומית לועדה המחוזית. ההליך בועדה המחוזית זהה מבחינה סטטוטורית להליך בועדה המקומית, המפורט להלן.
   
 • תכניות בסמכות ועדה מקומית: התכנית תתוקן עפ"י הנחיות המחלקה הטכנית ועפ"י החלטת הועדה.
   
 • לאחר הגשת 4 עותקים מתוקנים של התכנית יימסר למגיש התכנית נוסח פרסום ההפקדה.
   
 • את נוסח הפרסום יש לפרסם בשלושה עיתונים כדהלן: עיתון אחד נפוץ, עיתון יומי ועיתון מקומי ולהעביר לועדה גזרי עיתונים להוכחת הפרסום ומועדו.
   
 • הודעה בדבר הפקדת התכנית תפורסם באתר על שלט גדול עפ"י הנחיות הועדה בעת מתן נוסח הפרסום. יש להודיע לועדה מתי נתלה השלט ומתי הוסר, הכל בהתאם להוראות מדויקות אשר יימסרו יחד עם נוסח הפרסום. תשומת לבכם לכך כי הליך פרסום הפקדה לא תקין עלול לבטל את ההליך כולו.
   
 • הועדה תשלח את נוסח הפרסום לפרסום בילקוט הפרסומים.
   
 • לאחר תום חודשיים מיום הפרסום ההפקדה בעיתונים ועוד כחודש ימים אשר ניתן עפ"י החוק לבדוק את התכנית ע"י משרד הפנים - הועדה המקומית תדון בתכנית לקראת מתן תוקף. כל זאת בתנאי שלא הוגשו התנגדויות.
   
 • באם הוגשו התנגדויות לתכנית, תדון הועדה בהתנגדויות לאחר שתזמין את מתנגדי התכנית להשמיע את התנגדותם ותחליט באם לקבל או לדחות ההתנגדויות ולתקן התכנית, ככל שיידרש מקבלת ההתנגדות. על החלטות הועדה המקומית ותוכניות בסמכותה ניתן לערור בפני ועדת הערר המחוזית.
   
 • לאישור התכנית יש להגיש 7 עותקים מתוקנים ולפרסם שוב את אישור התכנית בעיתונים ובילקוט הפרסומים כמפורט לעיל בסעיפים 8 ו-10.