מדריך לקבלת היתר בניה

מבקש נכבד,
לאחר השלמת הליך קבלת המידע בדבר זכויות הבניה וסימון קווי הבניין על גבי המפה הטופוגרפית (ראה נוהל הגשת בקשה לדף מידע), הנך עומד לפני תהליך מורכב ולעיתים לא מוכר.
אנו עושים כל שניתן על מנת להקל עליך. רצ"ב הנחיות מפורטות. אנא קרא והתייחס ברצינות לכל בקשותינו והערותינו והקפד למלא את הדרישות במלואן. אנו לשירותך למקרה של שאלות.
לתשומת לבך, תהליך הוצאת היתר הבניה הינו הליך מנהלי מורכב ובעל היבטים תכנוניים וחוקיים רבים. לכן, מומלץ כי עורך הבקשה לרישוי הוא זה שילווה בצמוד את תהליך כולו, ובכך תיחסכנה אי הבנות מקצועיות ואי נעימויות.
בקשה אשר לא תוגש במתכונת הנדרשת עפ"י החוק ובכפוף לדרישות להלן, לא תיבדק, ותוחזר למבקש.
בקשה שיימצאו בה לקויים בהליך הבדיקה או אי התאמה לדרישת הוועדה תוחזר למבקש ולעורך הבקשה, לשם תיקונים. כל תכנית מתוקנת תעבור את הליך הבדיקה מחדש.
לכן, בקשה המוגשת בצורה שתואמת את הוראות החוק, את תכניות בנין העיר החלות על החלקה וההנחיות המפורטות להלן, תטופל ותאושר מהר יותר והליך הוצאת היתר הבניה יהיה קצר יותר.
ברצוננו להפנות את תשומת לבך כי הוועדה המקומית אינה עוסקת בתחום קביעת בעלויות ו/או יישוב סכסוכים בשאלות קנייניות. תפקידה של הוועדה המקומית מתמצה אך ורק בקביעת הוראות בניה ומתן מענה לסוגיות תכנוניות גרידא.
מובהר בזאת כי ההנחיות והדרישות המפורטות להלן אינן פוטרות את מבקשי ההיתר, עורכי הבקשה והועדה המקומית מתקנות התכנון והבניה, (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל 1970 ותיקוניהן מעת לעת.
אנו מאחלים לכל מבקש, הצלחה ובניה מהירה ותקינה בתקווה לשיתוף פעולה חיובי.

המסמכים הדרושים לקליטת תיק בקשה להיתר במחלקת הרישוי
הנחיות להגשת הבקשה להיתר ולשימוש חורג
הכנה לועדה
הודעות הועדה המקומית בדבר החלטתה
הנחיות לקבלת היתר בניה לאחר אישור הבקשה ע"י הועדה המקומית
קבלת היתר
תוקפו של היתר
שלב הבנייה ותעודת גמר

מסמכים נדרשים לתשלום פיקדון עבור בקשה להיתר - בקשות 101 - עם/בלי הקלות 
גרמושקה חתומה ע"י מבקש/ בעלים/ עורך/ מהנדס
צילום תעודת זהות של המבקש
רישיון עורך מהנדס
חותמת מועצה על גרמושקה
מספר תיק מידע מקוון
הוכחת בעלות- נסח טאבו / חוזה רכישה  / חוזה חכירה