מסמכים נדרשים לתשלום פיקדון עבור בקשה להיתר - בקשות 101 - עם/בלי הקלות 
גרמושקה חתומה ע"י מבקש/ בעלים/ עורך/ מהנדס
צילום תעודת זהות של המבקש
רישיון עורך מהנדס
חותמת מועצה על גרמושקה
מספר תיק מידע מקוון
הוכחת בעלות- נסח טאבו / חוזה רכישה  / חוזה חכירה