בית דגן
ראש המועצה
רמי תנעמי

אתר המועצה
http://www.beitdagan.muni.il