ראש המועצה
ליזי דרליצ'ה

אתר המועצה
www.ganeytikva.org.il